СХВАЛЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою

наказом від 11.01. 2021 № 3

Новоселицького НВК

Новоселицького НВК

(протокол № 1 від

Директор НВК

11.01.2021 р.)

_______В.М. Салагор

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Новоселицького навчально-виховного комплексу

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад

Кельменецької селищної ради

Дністровського району Чернівецької області

на 2021 – 2026 рр.

2

ВСТУП

Стратегія розвитку Новоселицького НВК Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області сформована на основі Національної доктрини розвитку освіти (затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року(схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013), Закону «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа»(схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р), нормативних документів Міністерства освіти і науки України, аналізу сучасного стану розвитку освіти та визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована діяльність навчального закладу в реалізації державної політики у сфері освіти.

Розроблення стратегії розвитку закладу зумовлено необхідністю кардинальних змін в його роботі, спрямованої на підвищення доступності, якості

і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах прискорення інтеграції її у міжнародний освітній простір.

МІСІЯ:

Новоселицький НВК пропонує своїм учням відкритий і довірливий освітній простір, який максимально розкриває їхній навчальний потенціал, розвиває толерантність, морально-етичні та духовні якості. Ми прямуємо шляхом, на якому всі дбають про своє здоров’я, розширюють свій кругозір, вчаться критично мислити, долати труднощі, легко вирішувати проблеми, а також віддано розвивають свої таланти.

МЕТА полягає у створенні освітньої системи, яка забезпечить формуванняособистості, готової до вирішення життєвих завдань.


3

ВІЗІЯ:

Новоселицький НВК цілковито спрямований на підготовку учнів до майбутнього.

Ми прагнемо виховати випускників, які:

· самостійно навчаються протягом всього життя;

· знають свої сильні сторони;

· дбають про своє здоров’я;

· гнучкі та легко адаптуються до змін;

· мислять творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення;

· піклуються про інших;

· відповідальні громадяни, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами;

· бачать у своїй роботі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.

ЦІННОСТІ:

· розкриття потенціалу кожної дитини, сприяння її творчій та пізнавальній активності;

· повага до дитини, надання їй свободи вибору;

· формування навичок роботи у колективі, толерантності, вміння ефективно співпрацювати;

· прозорі та відкриті стосунки між усіма учасниками навчального процесу — здобувачами освіти, викладачами і батьками;

· виховання особистості дитини з урахуванням найкращих духовних, національних та світових традицій для формування відкритої свідомості сучасного громадянина;

· дотримання здорового способу життя, впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.

НАШІ ПРИНЦИПИ

Діяльність НовоселицькогоНВК базується на принципах незалежності від

політичних, громадських і релігійних організацій та об'єднань, взаємозв'язку

розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного


4

поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, та передбачає:

- самостійність закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності;

- ефективність та науковість навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень;

- демократизм і гуманізм освітнього процесу;

- збереження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури засобами освіти;

- раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів;

- забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я;

- створення чіткої інноваційної системи освіти;

- творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи закладу;

- етичність стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ:

- формування безпечного психологічно комфортного,розвиваючого,креативного, мотивуючого до самопізнання освітнього простору, ефективного для реалізації місії та поставленої мети;

- створення належної матеріально-технічної бази;

- забезпечення безперервного професійного та особистісного розвитку педагогів;

- формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти,

академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей;

- забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти;


5

- формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей;

- гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу;

- надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж);

- виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості,

суспільства;

- розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг;

- розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки;

- прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури,

звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;

- врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини;

- створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання (педагогічний патронаж));

- виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти;

- збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу;

- підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно Положення


6

про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників;

- забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті;

- розвиток в закладі співробітництва з закладами вищої освіти та міжнародної академічної мобільності;

- дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

Навчання – це не двосторонній процес взаємодії учнів та вчителів, в ньому присутня і третя, не менш важлива, сторона – батьки. Саме тому ми приймаємо до Новоселицького НВК не лише дитину, а й найближчих для неї людей – тата і маму, тобто всю сім’ю, і бачимо батьків активними учасниками навчально-виховного процесу нарівні з учнями та вчителями. Такий підхід є абсолютно природним, адже сім’я – це середовище первинної соціалізації дитини, джерело

її емоційної підтримки, засіб передачі та збереження цінностей. Оскільки основною метою НовоселицькогоЗЗСО є формування всебічно та гармонійно розвиненої, щасливої особистості з лідерськими якостями, без участі батьків досягти її реалізації буде неможливо.

МИ ЧЕКАЄМО ВІД БАТЬКІВ:

· віри у свою дитину та прийняття не лише її сильних сторін, а й слабких;

· бажання розвивати творчі здібності та всіляко заохочувати прояви ініціативи свого сина чи доньки;

· довіри до всіх, хто працюватиме з дитиною: до керівництва школи, вчителів, психолога, адже всі вони – професіонали, віддані своїй справі, які живуть дітьми, дивляться з вами в одному напрямку і готові до діалогу та співробітництва;

· чіткого розуміння, що дитина перебуває на території закладу весь день і для неї це чималий відрізок часу. Навчання є своєрідною роботою, що повинна цінуватися і сприйматися так само, як і ваша щоденна робота. Тут у дитини з’являються нові друзі, відкриваються невідомі раніше істини, розвиваються


7

таланти. Одним словом, вона проходить шлях соціалізації, який часом не може обійтися і без певних розчарувань та проблем. А тому ми просимо вас цікавитися шкільними справами дитини, підтримувати її і одразу звертатися до нас, якщо ви помітили якісь зміни в поведінці;

· толерантності до думок, традицій та матеріального статку інших родин;

· підтримки здорового способу життя;

· поваги до української мови, культури та традицій.


8

НАПРЯМ 1. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Основна вимога

Терміни

Відповідальний

Заходи та план дій

виконання

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці


1.1.1. Облаштувати приміщення і територію закладу Новоселицького НВК безпечними та комфортними умовами для навчання та праці:


1.1. Огляд цілісності огорожі

1.2. Дотримання чистоти та порядку на території Новоселицького НВК

1.3. Облаштування, цілісність інвентарю спортивного майданчика.

1.4. Забезпечити прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів: дотримання чистоти та відповідності санітарним умовам туалетних кімнат; забезпечення необхідним: вода, мило, папір, дезинфікуючі засоби для рук.

1.5. Забезпечення чистоти та охайності місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної зали, їдальні.

1.6. Забезпечити комфортний повітряно-тепловий режим.

1.7. Забезпечити належне освітлення.


Регулярно

Завгосп, робітних по ремонту

споруд

Постійно

Завгосп, робітних по ремонту

споруд

Регулярно

Завгосп, вчителі фізичної

культури

Постійно

Завгосп,

прибиральниці

Постійно

Завгосп,

Прибиральниці

Сезонно

Завгосп,

технічний персонал

Постійно

Завгосп,

технічний персонал


9

1.8.Забезпечити дотримання питного режиму.

Постійно

Завгосп,

технічний персонал

1.9. Забезпечити раціональне використання приміщень

Постійно

Директор НВК, завгосп

і комплектування класів (з урахуванням

чисельності здобувачів освіти, їх особливих

освітніх потреб, площі приміщень).

1.10. Забезпечити облаштовані місця відпочинку для

Постійно

Засновник, дирекція, технічний

учасників освітнього процесу.

персонал, педагогічні

працівники

1.11. Облаштувати місця для роботи та відпочинку

Постійно

Засновник, дирекція,

педагогічні працівники

педагогів.

1.1.2. Забезпечити

2.1. Обладнати засобами навчання відповідно до

Регулярно

Засновник, дирекція, вчителі

навчальними та

вимог законодавства та освітньої програми

початкових класів

іншими

кабінети початкових класів.

приміщеннями з

відповідним

2.2. Обладнати засобами навчання відповідно до

Регулярно

Засновник, дирекція, вчителі-

обладнанням, що

вимог законодавства та освітньої програми

необхідні для

предметники

кабінети фізики, біології, української мови,

реалізації освітньої

математики, історії, зарубіжної літератури,

програми

іноземної мови.

2.3. Обладнати засобами навчання відповідно до вимог

Регулярно

Засновник, дирекція, вчителі

законодавства та освітньої програми спортивної

фізичної культури.

зали


10

1.1.3. Створити

3.1. Призначити відповідальних осіб за охорону

умови для

праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіти і

відповідного

в окремих структурних підрозділах, а також за

навчання та

безпеку будівель та споруд, електробезпеку,

забезпечення

пожежну безпеку, газове господарство,

належного рівня

тепломережу та інші питання діяльності закладу

пожежної безпеки

освіти.

та дотримання

вимог щодо

3.2. Створити та організувати роботу постійно

охорони праці.

діючої технічної комісії з обстеження

приміщень, інженерно-технічних комунікацій

закладу освіти.

3.3. Визначити готовність навчальних кабінетів,

майстерні, спортзалу, ігрових та спортивних

майданчиків, інших приміщень закладу освіти

до нового навчального року і скласти акти-

дозволи на введення їх в експлуатацію.

3.4. Забезпечити первинними засобами пожежогасіння.

3.5. Утримувати в належному стані пожежні виходи та шляхи евакуації.

3.6. Контролювати справність ізоляції електропроводки.

3.7. Здійснювати ознайомлення з вимогами охорони

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної


Серпень

Директор НВК

Серпень

Директор НВК

Серпень

Технічна комісія з обстеження

приміщень, інженерно-

технічних комунікацій закладу

освіти.

До початку

Завгосп, технічний персонал.

навчального

року

Завгосп, технічний персонал.

Постійно

Постійно

Завгосп

Регулярно

Заступник директора з НВР,

заступник директора з ВР,


11

безпеки, правилами поведінки в умовах

Завгосп, класні керівники

надзвичайних ситуацій і контроль за їх

дотриманням.

3.8.

Проходження щорічного медогляду

Серпень

Директор, медичний працівник

працівниками освітнього закладу.

НовоселицькогоНВК

1.1.4. Забезпечити

4.1.

Розробити та затвердити педрадою Алгоритм дій

Серпень

Директор НВК, Педагогічна

виконання правил

при травмуванні дітей під час навчально-

рада.

поведінки в разі

виховного процесу.

нещасного випадку

Серпень,

Медичний працівник

зі здобувачами

4.2.

Провести навчання/інструктажі педагогічних

освіти та

працівників з питань надання домедичної

січень. За

працівниками

допомоги, реагування на випадки травмування

потреби

закладу освіти чи

або погіршення самопочуття здобувачів освіти

раптового

та працівників під час освітнього процесу.

погіршення їх

стану здоров’я

1.1.5. Створити

5.1.

Дотримуватись належного матеріально-

Постійно

Засновник,

умови для

технічного стану харчоблоку та їдальні.

Директор НВК.

харчування

здобувачів освіти і

5.2.

Дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог у

Постійно

Директор НВК, кухар, учасники

працівників

приміщеннях, де готується їжа та їдальні.

освітнього процесу

5.3. Контроль за якістю продуктів, що надходять до

Постійно

Директор НВК, кухар

їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням


12

термінів реалізації, технології виготовлення

страв.

5.4.

Дотримання санітарно-протиепідемічного

Постійно

Директор НВК, кухар

режиму на харчоблоці та проходження

обов’язкових медичних оглядів працівниками

харчоблоку.

5.5.

Організувати зручний режим харчування для

Вересень

Заступник директора з ВР

всіх учнів закладу освіти.

Директор НВК, заступник

5.6.

Регулярно проводити моніторинг стану справ у

Регулярно

директора з ВР, батьківський

їдальні.

комітет

5.7.

Цікавитись думкою дітей батьків, працівників

Регулярно

Директор НВК, заступник

директора з ВР

закладу щодо покращення умов харчування,

меню.

5.8.

Звертатись до теми здорового харчування під час

Вчителі-предметники, класні

викладання різних шкільних предметів

керівники

1.1.6. Створити

6.1.

Встановити та постійно моніторити контент-

Постійно

Вчитель інформатики

умови для

фільтри.

безпечного

Регулярно

Вчитель інформатики

використання

6.2.

Встановити та вчасно оновлювати антивірусні

мережі Інтернет

програми

6.3. Під час навчальних занять контролювати

Постійно

Вчителі-предметники

користування учнями інтернетом


13

6.4.

Моніторити шкільні ресурси: веб-сайт,

Постійно

Дирекція, вчитель інформатики

платформу для дистанційного навчання,

електронний журнал, соціальні мережі на

предмет розміщення на них несанкціонованої

інформації

6.5.

Забезпечення учнів та педагогів навчанням

Регулярно

Заступник директора з НВР,

щодо безпечного користування мережею

вчитель інформатики

інтернет, освітніми платформами.

6.6.

Збереження персональних даних учасників

Постійно

Директор, заступник директора

з НВР

освітнього процесу.

6.7.

Розробити та затвердити правила користування

Серпень

Заступник директора з НВР,

вчитель інформатики,

мережею інтернет для учнів

педагогічна рада

1.1.7. Застосовувати

7.1.

Забезпечення успішної адаптації учнів 1, 5 та 10

Вересень-

Дирекція, психолог, класовод 1

підходи для

класів до навчання в школі в початковій,

грудень

класу, класні керівники 5та 10

адаптації та

середній та старшій ланках освітнього процесу.

класів, вчителі-предметники

інтеграції

здобувачів освіти

7.2.

Узагальнення процесу адаптації учнів 1, 5 та 10

Грудень-

Педагогічна рада

до освітнього

класів

січень

процесу,

професійної

7.3. Вивчення думки батьків щодо умов адаптації та

Вересень,

Психолог, заступник директора

адаптації

грудень

з НВР

інтеграції дітей у школі.

працівників

7.4. Вивчення думки дітей (наскільки безпечно і

Вересень,

Психолог, заступник директора

грудень

з НВР

комфортно вони почуваються в закладі)


14

7.5.

Реалізація підходів до адаптації новоприбулих

Впродовж 1

Заступник директора з НВР,

педагогів.

року роботи

вчителі-наставники

7.6.

Сприяння адаптації педагогічних працівників

За потреби

Дирекція, методична служба

при зміні освітньої програми, профілю закладу,

введення нового законодавства в силу

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від

будь-яких форм насильства та дискримінації


1.2.1. Спланувати та реалізовувати діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу (цькування)

в Новоселицькому

НВК


1. Вироблення антибулінгової політики у Новоселицькому НВК:

1.1. Вивчення ситуації:

- (аналіз звернень, анкетування учнів, батьків, вчителів з метою виявлення основних чинників, що негативно впливають на психологічний комфорт та безпеку у закладі.

- Аналіз чинників, які найчастіше провокують булінг у закладі.

- Проведення циклу тренінгів для формування єдиного бачення проблеми насильства.

1.2. Створення робочої групи для формування антибулінгової політики


Листопад,

Дирекція, психолог

квітень

Постійно

Дирекція, психолог, класні

керівники

За окремим

Психолог, педагог-організатор,

планом

класні керівники

Серпень

Директор НВК


15

1.3. Розроблення Плану заходів для запобігання

Серпень

Дирекція, психолог, класні

булінгу (цькуванню) та будь-яким іншим проявам

керівники

насилля.

1.4. Ознайомлення усіх учасників освітнього процесу

Серпень

Заступник з ВР, педагог-

з антибулінговою політикою та її складовою –

організатор, психолог, класні

Планом заходів із протидії булінгу (цькуванню).

керівники.

1.5. Схвалення документу, затвердження та

Серпень

Педагогічна рада, директор

НВК, заступник директора з

оприлюднення

НВР

1.6. Ознайомлення педагогічних працівників з

Регулярно

Психолог

нормативно-правовими документами щодо

виявлення ознак булінгу, іншого насильства та

запобігання йому

1.7. Забезпечення співпраці з представниками

Постійно

Директор НВК

правоохоронних органів, іншими фахівцями з

запитань запобігання та протидії булінгу.

1.2.2. Правила

2.1. Оприлюднення правил поведінки, спрямованих на

Серпень

Заступник директора з НВР,

поведінки

формування позитивної мотивації у поведінці

класні керівники

учасників

учасників освітнього процесу та реалізацію підходу,

освітнього процесу

заснованого на правах людини.

в закладі освіти

забезпечують

2.2. Анкетування учнів, батьків та педагогів щодо

Грудень,

Заступник директора з НВР,

дотримання

дієвості розроблених правил

січень

класні керівники

етичних норм,

повагу до гідності,

2.3. Моніторинг, як змінюється динаміка порушень

Постійно

Заступник директора з НВР,

прав і свобод

правил поведінки учнями.

класні керівники


16

1.2.3. Протидія

булінгу, іншому

3.1. Здійснення аналізу причин відсутності здобувачів

Постійно

Класні керівники, педагог-

насильству,

освіти на заняттях та вживання відповідних заходів.

організатор, заступник

дотримання

директора з ВР

порядку реагування

на їх прояви

3.2. Негайне реагування на звернення про випадки

Психолог, класний керівник,

керівником та

булінгу.

За зверненням

дирекція

заступниками

керівника,

3.3. Здійснення системної роботи з виявлення,

Психолог, класний керівник,

педагогічними

реагування та запобігання булінгу, іншому насильству

Постійно

дирекція

працівниками

(діагностування, індивідуальна робота, тренінгові

заняття)

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

1.3.1. Облаштувати

приміщення та

1.

Забезпечити архітектурну доступність території

До початку

Директор НВК, завгосп,

територію закладу

та будівлі.

навчального

технічні працівники

освіти з

року

урахуванням

принципів

2.

У закладі освіти приміщення (туалети, їдальня,

До початку

Директор НВК, завгосп,

універсального

облаштування коридорів, навчальних кабінетів) і

навчального

технічні працівники

дизайну та/або

територія (доріжки, ігрові, спортивні

року

розумного

майданчики) адаптувати до використання всіма

пристосування

учасниками освітнього процесу.

3.

Створити, використовувати ресурсну кімнату,

У разі потреби

Директор НВК

дидактичні засоби для осіб з особливими

освітніми потребами.


17

1.3.2. Застосовувати

1.

Забезпечити заклад освіти асистентом вчителя,

У разі потреби

Директор НВК

у закладі освіти

вчителем-дефектологом, іншими фахівцями для

методики та

реалізації інклюзивного навчання .

технології роботи з

дітьми з

2.

Забезпечити у закладі освіти корекційну

У разі потреби

Директор НВК

особливими

спрямованість освітнього процесу.

освітніми

потребами

3.

Застосовувати форми, методи, прийоми роботи з

У разі потреби

Педагогічні працівники

дітьми з особливими освітніми потребами

4.

Налагодити співпрацю педагогічних працівників

У разі потреби

Директор НВК

з питань навчання дітей з особливими освітніми

Педагогічні працівники

потребами (створення команди психолого-

педагогічного супроводу, розроблення

індивідуальної програми розвитку)

1.3.3. Взаємодія з

1.

Розробити індивідуальну програма розвитку за

У разі потреби

Директор НВК

батьками дітей з

участі батьків та створити умови для залучення

особливими

асистента дитини в освітній процес

освітніми

потребами,

2.

Співпрацювати з інклюзивно-ресурсним

У разі потреби

Директор НВК

фахівцями

центром щодо психолого-педагогічного

Педагогічні працівники

інклюзивно-

супроводу дітей з особливими освітніми

ресурсного центру

потребами

1.3.4. Створити

1.

Формувати навички здорового способу життя

Постійно

Заступник директора з ВР,

освітнє середовище,

(харчування, гігієна, фізична активність) та

педагог-організатор, вчителі-

яке мотивує

екологічно доцільної поведінки у здобувачів

предметники, класні керівники

здобувачів освіти

освіти.

до оволодіння

ключовими

2.

Використовувати простір закладу освіти,

Постійно

Заступник директора з ВР,

компетентностями

обладнання, засоби навчання з метою сприяння

педагог-організатор, вчителі-


18

та наскрізними

формуванню ключових компетентностей та

предметники, класні керівники

уміннями, ведення

наскрізних умінь здобувачів освіти.

здорового способу

життя

1.3.5. Створити у

1.

Простір і ресурси бібліотеки/інформаційно-

Постійно

Бібліотекар, вчителі-

закладі освіти

ресурсного центру використовувати для

предметники

простір

індивідуальної, групової, проектної та іншої

інформаційної

роботи у рамках освітнього процесу, різних

взаємодії та

форм комунікації учасників освітнього процесу.

соціально-

культурної

2.

Використовувати ресурси

комунікації

бібліотеки/інформаційно-ресурсного центру для

Постійно

Бібліотекар, вчителі-

учасників

формування інформаційно-комунікаційної

предметники

освітнього процесу

компетентності здобувачів освіти

(бібліотека,

інформаційно-

ресурсний центр

тощо)


19

НАПРЯМ 2. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Основна вимога

Терміни

Відповідальний

Заходи та план дій

виконання

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

2.1.1. Здобувачі

1.

Розробити та затвердити критерії оцінювання

На початку

Вчителі-предметники,

освіти отримують

здобувачів освіти.

навчального року

методичні об’єднання,

від педагогічних

педагогічна рада

працівників

інформацію про

2.

Ознайомити здобувачів освіти та їх батьків з

На початку

Вчителі-предметники,

критерії, правила

навчального року

класні керівники,

критеріями оцінювання здобувачів освіти.

та процедури

дирекція

оцінювання

навчальних

3.

Оприлюднити на сайті закладу освіти критерії

Постійно

Заступник директора з

досягнень

НВР

оцінювання здобувачів освіти.

4.

Здійснювати моніторинг системи оцінювання

Впродовж

Дирекція НВК

навчального року

вчителів через спостереження за

проведенням навчальних занять

2.1.2. Система

1.

Здійснювати моніторинг діяльності

оцінювання в

Впродовж

Дирекція НВК

закладі освіти

педагогічних працівників, які застосовують

навчального року

систему оцінювання, спрямовану на

сприяє реалізації

реалізацію компетентнісного підходу

компетентнісного

підходу до

навчання


20

2.1.3. Здобувачі

1. Здійснити анкетування учнів, щодо

Грудень, квітень

Заступник директора з

освіти вважають

справедливості і об’єктивності результатів їх

НВР

оцінювання

навчання у закладі освіти.

результатів

навчання

справедливим і

об’єктивним

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти


2.2.1. Здійснення у

закладі освіти

аналіз результатів

навчання

здобувачів освіти


1. Систематично проводити моніторинг

Систематично

Дирекція Новоселицького

результатів навчання здобувачів освіти:

НВК

1.1.

вивчення якості освітнього процесу;

1.2.

корекція освітньої діяльності педагогів,

методичних підходів у викладацькій

діяльності;

1.3.

удосконалення оцінювання навчальних

досягнень учнів з окремих предметів;

1.4.

простеження компетентнісного підходу у

системі оцінювання навчальних досягнень

учнів;

1.5.

визначення необхідності індивідуальної

освітньої траєкторії для окремих учнів


21

2.2.2.

Впровадження

1. Відстежувати особистісний поступ

Постійно

Вчителі-предметники

системи

здобувачів освіти, формувати у них

формувального

позитивну самооцінку, відзначати

досягнення, підтримувати бажання

оцінювання

навчатися, запобігати побоюванням

помилитися

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

2.3.1. Формувати у

1. Надавати здобувачам освіти необхідну

Постійно

Вчителі-предметники,

здобувачів освіти

допомогу в навчальній діяльності

класні керівники

відповідальне

Грудень, квітень

Дирекція Новоселицького

ставлення до

2.

Здійснити оитування (анкетування

НВК

результатів

здобувачів освіти) стосовно

навчання

відповідального ставлення до процесу

навчання, оволодіння освітньою

програмою.

3.

Спостерігати за навчальними заняттями

Впродовж

Дирекція Новоселицького

навчального року

НВК

щодо використання прийомів

самооцінювання та взаємооцінювання

здобувачів освіти


22

НАПРЯМ 3. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Основна вимога

Терміни

Відповідальний

Заходи та план дій

виконання

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

3.1.1. Планування

педагогічними працівниками

1.

Розробка календарно-

Вересень, січень

Вчителі-предметники

своєї діяльністі, аналіз її

тематичного планування, що

результативності

відповідає освітній програмі

закладу освіти.

3.1.2. Застосовування

Використовувати освітні

педагогічними працівниками

1.

Постійно

Вчителі-предметники

освітніх технологій,

технології, спрямовані на

оволодіння здобувачами освіти

спрямованих на формування

ключовими компетентностями та

ключових компетентностей і

наскрізними уміннями.

наскрізних умінь здобувачів

освіти

3.1.3. Участь педагогічних

1.

Розробляти індивідуальні освітні

За потреби

Педагогічні працівники

працівників у формуванні та

траєкторії, (складати завдання,

реалізації індивідуальних

перевіряти роботи, надавати

освітніх траєкторій для

консультації, проводити оцінювання

здобувачів освіти (за потреби)

навчальних досягнень)

3.1.4. Використання та

1.

Створювати та використовувати

Регулярно

Педагогічні працівники

створення педагогічними

власні освітні ресурси, готувати

працівниками освітніх ресурсів

публікацій професійної тематики та

(електронні презентації,


23

відеоматеріали, методичні

оприлюднювати методичні розробки,

розробки, веб-сайти, блоги

публікації.

тощо)

2.

Формувати власне педагогічне

Систематично

Педагогічні працівники

портфоліо

3.

Здійснювати обмін педагогічним

Педагогічні працівники

досвідом, в межах закладу, району,

області.

3.1.5. Сприяння педагогічними

працівниками формуванню

1.

Використовувати зміст предмету

Постійно

Педагогічні працівники

суспільних цінностей у

(курсу), інтегрованих змістових

ліній для формування суспільних

здобувачів освіти у процесі їх

цінностей, виховання

навчання, виховання та

патріотизму

розвитку

2.

Поєднувати виховний процес з

Постійно

Педагогічні працівники

формуванням ключових

компетентностей

3.1.6. Використання

1.

Формування інформаційної

педагогічними працівниками

культури вчителів розвиток

Систематично

Дирекція НВК, вчитель

інформаційно-комунікаційні

умінь знаходити потрібну

інформатики,

технологій в освітньому

інформацію.

вчителі предметники.

процесі

2.

Розвиток комп’ютерної

Дирекція НВК, вчитель

інформатики,

грамотності вчителів, навичок

вчителі предметники

впевненого користувача у

використанні комп’ютерних

технологій, освітніх програм.


24

3.

Добір програмного забезпечення,

Дирекція НВК, вчитель

інформатики,

яке відповідає навчальним програмам

вчителі предметники

з дисциплін.

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

3.2.1. Забезпечення

педагогічними працівниками

1.

Курсова перепідготовка в

Згідно графіку та

Заступник директора з

формування власного

Інституті післядипломної

запитів вчителів

НВР, вчителі-

професійного розвитку і

педагогічної освіти.

предметники

підвищення кваліфікації, у тому

числі щодо методик роботи з

2.

Участь в педагогічних

Згідно плану

Вчителі-предметники

дітьми з особливими освітніми

тренінгах, семінарах, майстер-

потребами

класах, конференціях, онлайн-

курсах.

3.

Моніторинг якісно-

Систематично

Заступник директора з

НВР

кваліфікованого рівня вчителів

3.2.2. Здійснення

1. Здійснення дослідницько-

Регулярно

Вчителі-предметники,

педагогічними працівниками

експериментальної роботи на

заступник директора з

інноваційної освітньої

базі НовоселицькогоНВК.

НВР

діяльності, участь у освітніх

проектах, залучення до роботи

як освітні експерти


25

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками,

працівниками закладу освіти

3.3.1. Впровадження

1. Забезпечення особистісно-

Постійно

Дирекція, педагогічні

працівниками в закладі освіти

орієнтовної технології навчання

працівники

педагогіки партнерства

2.

Обов’язкове максимально

Постійно

Дирекція, педагогічні

можливе врахування інтересів

працівники

кожної дитини.

3.

Забезпечення свободи і прав в

Постійно

Дирекція, педагогічні

усіх проявах її діяльності.

працівники

4.

Забезпечення морально-

Постійно

Дирекція, педагогічні

психологічного комфорту

працівники

дитини

5.

Забезпечити можливість учню

Постійно

Дирекція, педагогічні

вільно висловлювати свою думку

працівники

6.

Розвивати в учнів уміння

Постійно

Дирекція, педагогічні

аргументовано конструювати

працівники

свою відповідь.

7.

Забезпечити партнерські

Постійно

Дирекція, педагогічні

стосунки між вчителем та

працівники

дитиною

3.3.2. Співпраця з батьками

1.

Налагодження конструктивної

Систематично

Дирекція, педагогічні

здобувачів освіти з запитань

комунікації педагогічних

працівники

організації освітнього процесу,

працівників із батьками

забезпечення постійного


26

зворотнього зв’язку

здобувачів освіти в різних

формах

3.3.3 Впровадження практики

1. Надання педагогічними

За потреби

Вчителі-наставники,

педагогічного наставництва,

працівниками методичної

заступник директора з

взаємонавчання та інших форм

підтримки колегам, обмін

НВР

професійної співпраці

досвідом (консультації,

навчальні семінари, майстер-

класи, конференції,

взаємовідвідування занять,

наставництво, публікації)

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

3.4.1. Дотримання

1. Неухильно дотримуватись норм

Постійно

Педагогічні працівники

педагогічними працівниками

академічної доброчесності і

під час провадження

власним прикладом демонструвати

педагогічної та наукової

важливість дотримання норм

(творчої) діяльності

академічної доброчесності.

академічної доброчесності

2.

Інформувати учнів про

Систематично

Педагогічні працівники

необхідність дотримання норм

академічної доброчесності.

3.

Інформування батьків про

Систематично

Педагогічні працівники

необхідність дотримання норм

академічної доброчесності.

4.

Застосовувати компетентнісний

Постійно

Педагогічні працівники

підхід до навчання.


27

5.

Здійснити моніторинг стану

Грудень, квітень

Дирекція

дотримання норм академічної

доброчесності у закладі освіти

3.4.2. Сприяння педагогічними

1.

Здійснювати системну

Постійно

Дирекція. Педагогічні

працівниками дотриманню

роз’яснювальну роботу серед

працівники

академічної доброчесності

учнів щодо питань академічної

здобувачами освіти

доброчесності.


28

НАПРЯМ 4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Основна вимога

Терміни

Відповідальний

Заходи та план дій

виконання

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

4.1.1. У закладі освіти

1. Стратегія розвитку розміщена на

Заступник директора з

затверджено стратегію його

сайті НовоселицькогоНВК.

НВР

розвитку, спрямовану на

підвищення якості освітньої

2. Реалізовувати план роботи, усю

Постійно

Дирекція, педагогічні

діяльності

освітню діяльність відповідно до

працівники

цінностей та місії Новоселицького

НВК.

4.1.2. У закладі освіти річне

1. Залучити учасників освітнього

Травень -

Дирекція

планування та відстеження його

процесу до складання плану роботи

Серпень

результативності здійснюються

НовоселицькогоНВК на 2020/2021 н.р.

відповідно до стратегії його

розвитку та з урахуванням

2. Відобразити у річному плані роботи

Серпень

Педрада

освітньої програм.

стратегію розвитку НовоселицькогоНВК

3. Схвалити План роботи

Серпень

Дирекція, педрада

НовоселицькогоНВК на засіданні

педради.

4. Аналізувати реалізацію річного

Впродовж

Дирекція

плану роботи та у разі потреби

навчального року

коригувати його.

5. Спрямовувати діяльність

Впродовж

Дирекція

навчального року

педагогічної ради закладу освіти на


29

реалізацію річного плану роботи і

стратегії розвитку закладу.

4.1.3. Здійснити у закладі освіти

1.

Розробити та оприлюднити

Серпень

Дирекція

самооцінювання якості

документ, що визначає стратегію

освітньої діяльності на основі

(політику) і процедури забезпечення

стратегії (політики) і процедур

якості освіти.

забезпечення якості освіти

2.

Здійснити періодичне (не рідше

Грудень, травень

Дирекція

одного разу на рік) самооцінювання

якості освітньої діяльності відповідно

до розроблених або адаптованих у

закладі процедур.

3.

Залучати учасників освітнього

Систематично

Дирекція

процесу до самооцінювання якості

освітньої діяльності

4.1.4. Керівництво закладу

1.

Вжити заходи для створення

освіти планує та здійснює

належних умов діяльності закладу:

заходи щодо утримання у

-

вивчити стан матеріально-технічної

Серпень

Комісія

бази;

належному стані будівель,

-

розробити та схвалити план

Серпень

Дирекція, педрада

приміщень, обладнання

розвитку матеріально-технічної

бази;

-

звернутися із необхідними

За потреби

Директор НВК

клопотаннями до засновника


30

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

4.2.1. Сприяти створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру


1. Обґрунтовано та відкрито приймати управлінські рішення.

2. Сформувати загальнодоступні ресурси про свою діяльність, оприлюднювати управлінські рішення.

3. Залучати до прийняття важливих рішень учасників освітнього процесу.

4. Підтримувати та заохочувати участь педагогів у різноманітних формах професійного спілкування.

5. Своєчасно розглядати звернення учасників освітнього процесу та вживати заходи, спрямовані на вирішення проблем, про які йдеться у зверненні.

6. Оцінити, яка частка учасників освітнього процесу, задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти і діями керівництва щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ними.


Постійно

Директор НВК

Педрада

Постійно

Директор НВК

Постійно

Директор НВК

Постійно Дирекція

За потреби

Директор НВК

Грудень, травень Дирекція НВК


31


4.2.2. Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах


Відповідно до ст. 30 Закону України

Постійно

Директор Новоселицького

«Про Освіту» оприлюднити на сайті

НВК

НовоселицькогоНВК такі документи:

1.

статут закладу освіти;

2.

ліцензії на провадження

освітньої діяльності;

3.

структура та органи управління

закладу освіти;

4.

кадровий склад закладу освіти

згідно з ліцензійними умовами;

5.

освітні програми, що

реалізуються в закладі освіти, та

перелік освітніх компонентів, що

передбачені відповідною

освітньою програмою;

6.

територія обслуговування,

закріплена за закладом освіти

його засновником;

7.

ліцензований обсяг та фактична

кількість осіб, які навчаються у

закладі освіти;

8.

мова (мови) освітнього процесу;

9.

наявність вакантних посад,

порядок і умови проведення

конкурсу на їх заміщення (у разі

його проведення);

10. матеріально-технічне

забезпечення закладу освіти

(згідно з ліцензійними умовами);

11. результати моніторингу якості

освіти;


32

12. річний звіт про діяльність

закладу освіти;

13. правила прийому до закладу

освіти;

14. умови доступності закладу

освіти для навчання осіб з

особливими освітніми

потребами;

15. правила поведінки здобувачів

освіти в закладі освіти;

16. план заходів, спрямованих на

запобігання та протидію булінгу

(цькуванню) в закладі освіти;

17. порядок подання та розгляду (з

дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу

(цькування) в закладі освіти;

18. порядок реагування на доведені

випадки булінгу (цькування) в

закладі освіти та

відповідальність осіб, причетних

до булінгу (цькування);

19. інша інформація, що

оприлюднюється за рішенням

закладу освіти або на вимогу

законодавства.


33

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

4.3.1. Формування штату

За потреби

Директор НВК

закладу, залучаючи

1. Комплектування кадрового

кваліфікованих педагогічних та

складу за наявності/відсутності

інших працівників відповідно

вакансій)

до штатного розпису та

освітньої програми

4.3.2. Мотивація за допомогою

системи матеріального та

1.

Застосовування заходів

За потреби

Директор НВК, педрада

морального заохочення

матеріального та морального

педагогічних працівників до

заохочення до педагогічних

підвищення якості освітньої

працівників з метою підвищення

діяльності, саморозвитку,

якості освітньої діяльності

здійснення інноваційної

освітньої діяльності

4.3.3. Підвищення кваліфікації

1.

Сформувати графік проходження

До жовтня

Заступник директора з

педагогічних працівників

вчителями курсів підвищення

НВР

кваліфікації.

2.

Підтримка добровільної

Постійно

Дирекція НВК

сертифікації педагогічних

працівників

3.

Заохочення педагогічних

Постійно

Дирекція НВК

працівників до створення

методичних матеріалів.


34

4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

4.4.1. Створення у закладі

1. Обговорення, схвалення та

На початку

Дирекція, класні

освіти умов для реалізації прав і

оприлюднення правил для учнів

навчального року

керівники

обов’язків учасників освітнього

процесу

2. Моніторинг реалізації прав

Грудень, квітень

Дирекція

дитини в закладі освіти(анкетування

учнів, батьків, педагогів).

4.4.2. Прийняття управлінських

1. Анкетування учасників освітнього

Грудень, квітень

Дирекція

рішень з урахуванням

процесу, щодо врахування під час

пропозицій учасників

прийняття управлінських рішень

освітнього процесу

думки учасників

4.4.3. Створення умов для

1. Сприяти діяльності органам

Постійно

Дирекція, педагогічні

розвитку громадського

учнівського самоврядування.

працівники

самоврядування

2. Залучення представників

Постійно

Дирекція, педагогічні

учнівського самоврядування

працівники

до прийняття важливих процедур,

правил, рішень.

4.4.4. Сприяння виявленню

1. Підтримка ініціатив розвитку

Постійно

Дирекція

громадської активності та

освітнього закладу.

ініціативи учасників освітнього

процесу, їх участі в житті

2. Співпраця з Новоселицьким

За потреби

Заступник директора з

місцевої громади

народним домом

ВР, педагог-організатор,

3. Співпраця з Новоселицькою

За потреби

Медична сестра

амбулаторією


35

4.4.5. Режим роботи закладу

1. Розробити, обговорити та схвалити

Серпень

Педрада

освіти та розклад занять

режим роботи Новоселицького НВК.

(враховувати вікові особливості

здобувачів освіти, відповідність

2. Скласти розклад уроків

Серпень

Заступник директора з

їх освітнім потребам)

НВР

3. Контроль за дотриманням режиму

Постійно

Дирекція.

роботи закладу.

4.4.6. Створення умов для

1. Створити індивідуальні освітні

За потреби

Дирекція НВК

реалізації індивідуальних

траєкторії для учнів з особливими

освітніх траєкторій здобувачів

освітніми потребами, враховуючи

освіти

думку батьків

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

4.5.1. Впровадження політики

1. Справедливе оцінювання результатів

Постійно

Вчителі-предметники

академічної доброчесності

навчання за прозорими критеріями.

2. Розроблення та оприлюднення

На початку

Дирекція

Положення про академічну

навчального року.

доброчесність.

3. Реалізація заходів щодо формування

Постійно

Педагогічні працівники

академічної доброчесності.

4. Виявлення порушень академічної

Постійно

Педагогічні працівники

доброчесності та заходи протидії їм.

4.5.2. Сприяння формуванню в

1. Проводити освітні та інформаційні

За окремим

Дирекція, класні

учасників освітнього процесу

заходи, які спрямовані на формування

графіком

керівники

негативного ставлення до

в учасників освітнього процесу

корупції

негативного ставлення до корупції.


36


2. Ознайомлення педагогічних працівників та учасників освітнього процесу з вимогами антикорупційного законодавства.


37

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ

Роки

2021/2022

2022/2023

2023/ 2024

2024/2025

2025/2026

Навчальні предмети

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Українська мова та література

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Іноземна мова

+

Зарубіжна література

+

Історія

+

Правознавство. Гром. Освіта

+

Музичне мистецтво

+

Образотворче мистецтво

+

Мистецтво

+

Математика

+

Природознавство

+

Біологія

+

Географія

Фізика

+

Хімія

+

Трудове навчання

+

Інформатика

+

Основи здоров’я

Фізична культура

Захист України


38

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Роки

2021/2022

2022/2023

2023/ 2024

2024/2025

2025/2026

Навчальні предмети

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Українська мова та література

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Іноземна мова

+

Зарубіжна література

+

Історія

+

Правознавство. Гром. Освіта

+

Музичне мистецтво

+

Образотворче мистецтво

+

Мистецтво

+

Математика

+

Природознавство

+

Біологія

+

Географія


39

ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ


Роки

2021/2022

2022/2023

2023/ 2024

2024/2025

2025/2026

Зміст контролю

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Робота методичної ради

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Реалізація науково-методичної проблеми

+

Робота методичних об’єднань

+

+

Предметно-методичні декади

+

+

+

+

+

Робота з молодими вчителями

+

+

+

+

+

Самооосвітня діяльність

+

+

ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Роки

2021/2022

2022/2023

2023/ 2024

2024/2025

2025/2026

Напрямки по виховній роботі

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Педрада

Наказ

Учнівське самоврядування

+

+

+

+

+

Робота факультативів

+

+

+

+

+

Робота гуртків

+

+

+

+

+

Реалізація антибулінгових

+

+

+

+

+

заходів

Національно-патріотичне

+

+

виховання

Превентивне виховання

+

+

+

+

+

Екологічне виховання

+

Трудове, економічне виховання

+

Громадянське, правове

+

виховання

Дузховно-моральне виховання

+

Естетичне виховання

+

Робота з батьками

+

+

Чергування по школі учнів

+

+

+

+

+

та вчителів


Кiлькiсть переглядiв: 108

Коментарi